Tekomo Byggnadskvalitet AB | Utredningar
19080
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19080,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Byggnadsskadeutredning

Byggnadsskadeutredningar utförs ofta när problem med  “elak lukt” eller hälsobesvär hos de anställda eller boende uppstår. Vi utför då  en okulär besiktning som ofta fortsätter med grundligare undersökningar, framförallt mätningar av fukt samt provtagning för analys. Detta i syfte att ta reda på orsaken (bristande konstruktivt fuktskydd, rörläckage etc.) samt för att kartlägga skadorna. Med vetskap om skadornas orsak och omfattning kan sanering och åtgärder utföras på ett hållbart sätt.

INNEMILJÖUTREDNING

Innemiljöutredningar utförs ofta vid hälsoproblem av diffus karaktär. Ofta känner man inte närmare till var bristerna finns  i klimatskärmen eller i ventilationssystemet, och därför kan dessa undersökningar med fördel föregås av en enkätundersökning avseende brukarnas klagomål på miljöfaktorer och hälsobesvär.

En innemiljöutredning kan omfatta mätning av luftkvaliteten såväl som mätning av fuktbelastningen på golvmaterial. Luftkvalitetsmätningen kan ge information om det finns ämnen som kan påverka hälsan. Ämnenas ursprung kan vara emissioner från fuktbelastade och nerbrutna/degraderade bygg-och inredningsmaterial eller från processer eller händelser i omgivningen .

Värme och ventilationssystem kan behöva undersökas då dessa system kan påverka både hälsan och välbefinnandet.

Miljöinventering

Miljöinventeringar utförs inför rivning och ombyggnad av fastigheter och är underlag för rivningsplaner . Om man i dessa inventeringar finner farliga ämnen måste sanering föregå rivningen eller ombyggnaden. Miljöinventeringar av både farliga och miljöfarliga ämnen utförs både i byggnader och vid behov i kringliggande mark. Vanliga typer av farliga ämnen är Asbest, PCB, tungmetaller.

Markundersökning

Markundersökningar utförs när markföroreningar misstänks förekomma (t ex industriområden, hamnanläggningar och avfallsupplag), och även när nybyggnation planeras i ett område.

Undersökningen utförs med hjälp av markprovtagning enligt erforderlig metod och startegi. Proverna analyseras därefter på typ och halt  av farliga ämnen och resultaten jämförs med lagar och riktvärden i våra utlåtanden.

Undersökningsresultaten används som underlag för hur mycket markmaterial som måste fraktas bort, för destruktion eller deponering, innan t.ex. nya bostäder får byggas.

Luftmätning

Luftmätningar utförs när det finns klagomål på luftens kvalitet och man misstänker att hälsoproblem kan uppstå pga vissa specifika ämnen. Det kan t.ex. gälla fritidsanläggningar med klorerade inomhusbad där ämnet trikloramin bildas i halter som kan ge upphov till astmabesvär. Det kan t.ex. också gälla spridning av miljöfarliga ämnen till bostäder, kontor, vårdinrättningar i samband med sanering eller ombyggnadsarbeten i närbelägna delar av fastigheten. Mätresultaten jämförs med gränsvärden och riktvärden som utfärdats eller rekommenderats av berörda myndigheter.

Kontroll av ventilationssystem

Vid misstanke om nedsmutsning av ett ventilationssystem utför vi en undersökning av nedsmutsningsgraden för att kunna bedöma behovet av rensning/rengöring av tekniska eller hygieniska skäl. Undersökningen utförs genom objektiv mätning med instrument som mäter graden av föroreningar på de invändiga kanalytorna. Ytterligare analys i form av mikroskopering av proverna från mätningen kan tala om vilken typ av föroreningar som förekomma och utgöra en ev. hälsorisk. 

Städkvalitetsundersökning

Städkvalitetsundersökning utförs vid klagomål på städning eller vid besvärande dammföroreningar som kan misstänkas vara skadliga, ofta i miljöer där städning spelar stor roll för hälsan (t ex. skolor , sjukhus etc.).  Även vid asbestsaneringar är det av stor betydelse att det asbesthaltiga dammet har avlägsnats, innan brukarna återflyttar till sina lägenheter eller arbetsplatser. Tekomo har under lång tid tillämpat metoder med speciella mätinstrument för objektiv kontroll av städkvalitet  där resultaten jämförs med både den den svenska och europeiska standarden för städkvalitet. Om asbesthaltigt damm har förekommit mikroskoperas proverna för att säkerställa att halten asbestfibrer har minimerats till en acceptabel hygienisk nivå.

Vattenundersökningar

Vattenundersökningar utförs vanligtvis när misstänkt utbrott av legionella föreligger. Legionella är en vattenburen bakterie som ger elakartad lunginflammation och sprids via inandning av vattenaerosol /små vattendroppar som bildas från duschar, badanläggningar, kyltorn etc. För att finna smittkällan tas flera prov från olika platser i byggnaden.

Vårt konsultarvode är 1000 kr/timme.

Vi kan lämna offert med 3 månaders giltighetstid.